1 دالر 96.10  افغانی
1 یورو 107.4  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 522  افغانی
1000 روپیه هندی 1150  افغانی
1 ریال سعودی 24.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.33  افغانی
1 پوند 123.8  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8  افغانی
1 ین چینی 13.5  افغانی

انگشت انتقاد روسیه به سوی آمریکا و ناتو

MOSCOW, RUSSIA – FEBRUARY 12, 2020: Russia's Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova gives a briefing on the current Russian foreign policy and international relations. Valery Sharifulin/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ
22 Nov 2021

آمریکا و ناتو سعی دارند تا مرزهای روسیه را ناامن کنند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهارات تازه اش تاکید کرده که مسکو با آنکه بارها به ایجاد وخامت اوضاع در نزدیکی مرزهای خود هشدار داده اما سازمان ناتو با نادیده گرفتن این هشدارها به اقدام‌های مخرب خود ادامه می‌دهد.

ماریا زاخاروا همچنان برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و استونیا در منطقه دریای بالتیک را تحریک آمیز و به هدف وخیم کردن اوضاع در مرزهای روسیه می‌داند.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه پیش از این نیز نسبت به اقدام‌های ناتو در مرزهای کشورش هشدار داده بود.