1 دالر 89.50  افغانی
1 یورو 102.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 501  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 23.45  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.25  افغانی
1 پوند 120  افغانی
1 روبل روسی 1.30  افغانی
1 لیره ترکیه 10.60  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

سفر وزیرخارجه روسیه به صربستان

BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and Serbia's President Aleksandar Vucic give a joint news conference following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS

Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ è ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ
11 Oct 2021

روسیه در امور داخلی کشورهای حوزه دریای بالتیک دخالت نمی‌کند.

وزیر خارجه روسیه اتهام‌های کشورهای غربی به روسیه درباره نقض حقوق بین المللی و تلاش برای دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه دریای بالتیک را ادعایی کاملاً بی‌اساس می‌خواند.

به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف در جریان سفر خود به بلگراد به هدف شرکت در کنفرانس جنبش غیر متعهدها، در دیدار با رییس جمهور صربستان همچنان دورنمای روابط دو کشور را بررسی و روی برخی مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی بحث کرده است.

آقای لاوروف اما می‌افزید اتحادیه اروپا از مدتهاست که در تلاش‌ تقویت حق منحصر به فرد خود در غرب جزیره بالکان است.