1 دالر 96.10  افغانی
1 یورو 107.4  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 522  افغانی
1000 روپیه هندی 1150  افغانی
1 ریال سعودی 24.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.33  افغانی
1 پوند 123.8  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8  افغانی
1 ین چینی 13.5  افغانی

مذاکرات سران روسیه و فلسطین

SOCHI, RUSSIA – NOVEMBER 23, 2021: Russia's President Vladimir Putin (R) and President Mahmoud Abbas of the State of Palestine hold a meeting at Bocharov Ruchei residence. Yevgeny Biyatov/POOL/TASS

Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí è ïðåçèäåíò Ïàëåñòèíû Ìàõìóä Àááàñ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåçèäåíöèè "Áî÷àðîâ ðó÷åé". Åâãåíèé Áèÿòîâ/POOL/ÒÀÑÑ
24 Nov 2021

رییس جمهور روسیه بر تلاش‌ و همکاری مسکو برای حل و فصل تنش بین فلسطین و اسرائیل تاکید کرد.

ولادیمیر پوتین در دیدار با محمود عباس رییس دولت فلسطین در شهر سوچی همچنان خواستار ادامه مذاکرات با فلسطین به هدف حفظ روابط دوجانبه و بهبود اوضاع خاورمیانه شد.

دو طرف همچنان در مورد مقابله با همه‌گیری کرونا در فلسطین و افزایش سطح مبادلات تجاری گفته کردند.

آقای پوتین دراین دیدار بر حل مشکل فلسطین براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید نموده و می‌افزاید که روسیه دراین زمینه تلاش خواهد کرد.

محمود عباس نیز از همکاری‌های دوامدار و مواضع همیشگی رییس جمهور روسیه در قبال فلسطین قدردانی کرد.