1 دالر 77.60  افغانی
1 یورو 92.40  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 496  افغانی
1000 روپیه هندی 1065  افغانی
1 ریال سعودی 20.50  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.20  افغانی
1 پوند 106  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 9.80  افغانی
1 ین چینی 11.40  افغانی

گسترش همکاری‌ دوجانبه میان مسکو و دهلی نو

NEW DELHI, INDIA - APRIL 6, 2021: India's Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar (L centre) and his Russian counterpart Sergei Lavrov (R centre) hold a meeting. Russian Foreign Ministry/TASS

Èíäèÿ. Íüþ-Äåëè. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ (â öåíòðå ñïðàâà) è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Èíäèè Ñóáðàìàíèÿì Äæàéøàíêàð (â öåíòðå ñëåâà) âî âðåìÿ âñòðå÷è. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ
06 Apr 2021

وزیران خارجه روسیه و هند بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های دو کشور در باره مسائل منطقه‌ای و جهانی تاکید کردند.

سرگئی لاوروف و جی شنکر به روز سه‌شنبه(ششم اپریل) در دهلی نو ضمن بحث در باره اوضاع سوریه، ایران،میانمار، افغانستان و سایر کشورها، خواستار تقویت روابط مسکو و دهلی نو در بخش‌های مختلف از جمله نظامی-تجاری و تولید مشترک تسلیحات مدرن و واکسین کرونا شدند.

وزیر خارجه روسیه گفته که دراین سفر همچنان پیام ولادیمیر پوتین،رییس جمهور روسیه را به نخست وزیر این کشور رسانده است.

آقای لاوروف در جریان این سفرش همچنان از چین و هند خواست تا یک راهکاری سیاسی مورد توافق دوجانبه را برای حل و فصل تنش مرزی پیدا کنند.

وزیرخارجه روسیه قرار است در سفر دو روزه برای انجام گفتگوها پیرامون مسائل منطقه‌ای وارد اسلام آباد شود.