افغانستان تنها کشوری‌ست که دختران به درس‌های متوسطه دست‌رسی ندارند.