خرید و فروش ملکیت‌ها به‌گونه آنلاین اخیرا در کشور رشد کرده است