مرکز خلافیت و نوآوری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور، یک‌ واسطه تیز رفتار نمونه تازه را ساخته است.