هشدار گروه بین‌المللی بحران از وقوع فاجعه بشری در افغانستان